Spaľovňa je jednou z najmodernejších
a k životnému prostrediu najšetrenejších spaľovní v Európe a vyrába - energeticky efektívne a ekologicky - elektrinu a teplo.

WIEN ENERGIE

Závod SIMMERINGER HAIDE

Simmeringer Haide

Spaľovňa Simmeringer Haide je jednou z najmodernejších a k životnému prostrediu najšetrnejších spaľovní v Európe a vyrába - energeticky efektívne a ekologicky - elektrinu a teplo.
Vďaka svojmu špeciálnemu zariadeniu dokáže prevádzať domový odpad, nebezpečný odpad a splaškové kaly na elektrinu a teplo, ktorým zásobuje domácnosti a verejné budovy. Odpad je zlikvidovaný profesionálne a zariadenie pritom vyrába ekologickú energiu z odpadového tepla. Spaľovňa má zavedený systém EMAS III.

Ako to funguje?

Závod disponuje dvoma rotačnými pecami, dvoma pecami s fluidným lôžkom a ďalšími dvoma fluidnými kotlami.

Nebezpečný odpad sa spaľuje v areáli Simmeringer Haide dvoma rotačnými pecami s teplotou až 1200 stupňov Celzia. Tieto vysoké teploty sú potrebné na účinné ošetrenie ťažko ničiteľných organických látok. Trysku následne ochladzuje vodný kúpeľ a je zabránené úniku nebezpečných ťažkých kovov.

Vedeli ste, že ...

  • Koncept - Odpad ako zdroj energie - bol prvý krát implementovaný vo Viedni v 60. rokoch na zásobovanie nemocníc teplom.
  • Majster Európy v predchádzaní emisiám: Wien Energie klesne ročne pod zákonné limitné hodnoty v zariadeniach na spaľovanie odpadu o 90%.
  • Hniezdiská pre poštolky sú ukryté pod zlatou guľou pri komíne Spittelau. Skutočnosť, že sa tam uhniezďujú každý rok, je prejavom obzvlášť dobrej kvality ovzdušia.

Ako funguje systém 4-stupňového čistenia spalín?

  • elektrostatický odlučovač oddeľuje prach
  • dvojstupňový mokrý čistič spalín odstraňuje dioxíny a ťažké kovy, výsledná odpadová voda sa spracúva chemickou reakciou, vytvárajú sa filtračné koláče
  • filter s aktívnym uhlím odstraňuje zvyšky dioxínov, ortuti a oxidu siričitého zo spalín
  • katalyzátor DeNOx odstraňuje oxidy dusíka

Kategorizácia odpadov vo Wien Energie

Závod Wien Energie interne delí odpady do produktových skupín podľa toho, do akej časti výrobného procesu sú implementované. Na základe tohto zaradenia získa zákazník presnú informáciu o tom, ako má byť daný odpad dodaný, balený a aké fyzikálne a chemické požiadavky musí spĺňať.

Aktuálne hodnoty emisií ovzdušia v okolí spaľovne

Rotačná pec 1 + 2 / pec s fluidných lôžkom 1 + 2 + 3


Pec s fluidným lôžkom 4


Aktuálne hodnoty emisií je možné sledovať online. Stále hodnoty emisíí látok znečisťujúcich ovzdušie ako oxid uhoľnatý (CO), oxid siričitý (SO2), oxidy dusíka (NO), chlorovodík (HCl), prach a organicky viazaný uhlík (Corg) sú vždy verejne prístupné na webovej stránke Wien Energie. Údaje sú prenášané online aj agentúre životného prostredia mesta Viedeň.

225000
ton ročne spracovaného domového a nebezpečného odpadu
250000
ton ročne spracovaného kalu z ČOV
48000
domácností zásobovaných diaľkovým vykurovaním